Wie zijn wij?

Eindelijk een onafhankelijke partij met een andere aanpak, die er uitsluitend is voor de Geels Burgers.

Wij zijn een kleurloze onafhankelijke partij in Geel.

Voor en door de Gelenaar!


Ons gemeenteraadslid Patrick Graux, die op zijn eentje zowat de hele oppositie uitmaakt.
Verdedigt tijdens iedere gemeenteraad de belangen van de Gelenaar. Met zijn ontelbare vragen en interpellaties zorgt hij ervoor dat de waarheid boven tafel komt en dat de eerlijkheid daar niet helemaal zoek raakt.

Met deze nieuwe partij willen wij een frisse wind laten waaien in de lokale politiek.

Wij proberen een halt te roepen aan corruptie en wanbeheer. Gedaan met verkwisting van belastinggeld. Dit moet terug aan de Gelenaar besteed worden.

Heb je vragen over bepaalde situaties? neem gerust contact met ons op, en wij staan u zo spoedig mogelijk te woord.

Wat is onze filosofie?

In een steeds vollere wereld, waarin mensen voortdurend botsen maar er ook veel kansen zijn
om elkaar te helpen, is voor ons respect de centrale waarde. Voor onszelf, voor andere
mensen maar ook voor dieren, voor onze natuurlijke en onze door mensenhand gemaakte
omgeving. Voor alle mensen, onder andere, in willekeurige volgorde: voor ouderen,
jongeren, armen, rijken, minderbegaafden ,minderbedeelden, vrouwen, mannen, ondernemers,
arbeiders, bedienden, oversten, mensen van andere etnische, religieuze of raciale achtergrond,
hoog- en laaggeschoolden, mensen met een andere seksuele geaardheid of
genderidentificatie. Respect voor ieders cultuur, waarden en normen, voor zover die niet in
strijd zijn met de wet. Niemand kan respect eisen zonder het te geven. Iedereen moet steeds
bij zichzelf nagaan of er in alles wat hij of zij normaal vindt, niet stiekem gebrek aan respect
jegens anderen verborgen zit.

Wat gaan we doen?

De politiek moet het voorbeeld geven van respectvol gedrag, met name bij haar optreden
jegens de burgers. Verder moet ze bevorderen dat burgers respectvol met elkaar omgaan.
Wij willen samen met de burger constructief meewerken aan een correct, duurzaam, nieuw
beleid, waar de burger zich goed en veilig voelt. Daarom komen wij, liefst in de meerderheid,
maar waar het moet in de oppositie, op voor de volgende punten:
Fair Play
Het moet gedaan zijn met de politieke opzetjes, de een-tweetjes, de vriendendienstjes, alles
waarin het huidige politieke gebeuren helaas meer uitblinkt dan in het voeren van een
behoorlijk beleid. Er moet een absolute politieke zuiverheid komen én gehandhaafd blijven.
Wij, als Stadspartij hgb, verbinden ons ertoe om, eenmaal in de gemeenteraad, op dit punt op
elk moment verantwoording af te leggen.
Transparantie
Wij eisen van het gemeentebestuur een correcte, gestructureerde, neutrale, doordachte
communicatie naar de burger toe, zonder onderliggende agenda’s. Buiten de algemene info
willen we ook de correcte info geven over het reilen en zeilen van onze stad (kalender
evenementen stad ,agendapunten gemeenteraad , genomen beslissingen gemeenteraad via
audiolink, info over lopende en komende projecten van de stad , enquêtes naar wat de burger
wenst en denkt, Data Forum). Met de mening van de geïnformeerde burger moet ook
rekening worden gehouden. Dit kan via inspraak, bijvoorbeeld via een maandelijkse
senioren en kinderraad. De Stadspartij hgb is ervoor deze waar passend in te voeren.
Duurzaamheid
Elke beslissing van een gemeentebestuur moet duurzaam zijn en in het belang van de
gemeenschap. Wij willen een politiek die verder denkt dan vandaag. Wij eisen van de hele
gemeente, bestuur, raad en bevolking respect voor de natuurlijke omgeving. Het is de taak van
iedereen de opwarming van het klimaat en de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.
Een van de mogelijke middelen hiertoe is “de vervuiler betaalt”, en dan geen symbolische
boete, maar een die in overeenstemming is met de aangerichte schade nu en in de toekomst.
Veiligheid
Criminaliteit is de uiterste vorm van non-respect. De gemeente moet al haar wettelijke
mogelijkheden inzetten om de burger daarvoor te vrijwaren. De politie moet aangemoedigd
worden tips en bezorgdheden van de bevolking meer serieus te nemen, maar altijd met het
nodige respect voor de te controleren of staande te houden personen.
Meer respect in het verkeer, of je nu voetganger bent of je fiets of je auto gebruikt, bevordert
de veiligheid. Een teken van respect is een aangepaste snelheid, daarom is De Stadspartij hgb
is voorstander van meer snelheidscontroles.
Bestaanszekerheid
Wij willen een maatschappij waarin niet alleen wij allen, maar ook later onze kinderen ,
kleinkinderen zich goed voelen en zich normaal kunnen ontplooien, zonder zich iedere dag
zorgen te moeten maken wanneer ze wakker worden. Veel mensen zijn echter vandaag al in
een situatie dat ze zich iedere dag zorgen moeten maken als ze wakker worden.
Armoedebestrijding is dus nodig, ook in Geel. Wij vinden dat daarom het OCMW, zonder
ongemotiveerde cadeaus te geven, zich jegens zijn cliënten zo laagdrempelig mogelijk moet
opstellen. Bij het lenigen van materiële noden is zeker plaats voor respectvol burgerinitiatief,
waaraan de gemeente alle medewerking dient te verlenen. Bijzondere aandacht, zowel van de
professionele zorg als van vrijwillige hulp, moet uitgaan naar de noden van ouderen,
mindervaliden, eenoudergezinnen, chronisch zieken en mensen die anderszins
werkonbekwaam zijn..
SAMEN VERDER? Om dit alles te realiseren nodigen wij gemotiveerde teamspelers maar
ook creatieve individualisten, briljante theoretici en door de wol geverfde
ervaringsdeskundigen uit om onze gelederen te komen versterken. Bel ons op 0497/488884
of geef U op bij info@de stadspartij.hgb. Hopelijk ontmoeten we elkaar zodat we SAMEN
een goed beleid kunnen uitschrijven om ook in de moeilijke tijden die ons nog te wachten
staan, een respectvolle, veilige en duurzame maatschappij te realiseren .